Andragog

Email Drukuj PDF

ANDRAGOG
• Jednostka inicjująca wprowadzenie zawodu do klasyfikacji zawodów i specjalności:

AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE
• Dlaczego andragog?
Zawód andragoga jest nowoczesną i społecznie oczekiwaną profesją, polegającą na  wspieraniu  szeroko pojętego rozwoju człowieka dorosłego poprzez edukację i autoedukację. Zawód ten wychodzi naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu na wiedzę jako ważnego czynnika cywilizacyjnego postępu a zarazem wyznacznika osobistego rozwoju i poczucia życiowej satysfakcji uczących się dorosłych.

Sektor edukacji dorosłych w naszym państwie wymaga unowocześnienia i wzmocnienia poprzez wprowadzenie na rynek pracy profesjonalnie przygotowanych kadr andragogów, wykraczających w swych kompetencjach poza tradycyjne rozumienie roli nauczyciela dorosłych - oświatowca.

• Numer zawodu w Klasyfikacji zawodów i specjalności
          2-   Specjaliści
          23 - Specjaliści nauczania i wychowania
          235  - Inni specjaliści nauczania i wychowania
          2351 - Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania
          235101 -  ANDRAGOG
• Podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności  na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

• Rozporządzenie obowiązuje od 1 lipca 2010 roku


• CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

• Skrócony opis zawodu andragoga:
Andragog opisuje, bada, organizuje,  realizuje, koordynuje, inspiruje aktywność edukacyjną człowieka dorosłego podejmowaną w systemie edukacji ustawicznej - ogólnokształcącej i zawodowej: formalnej, pozaformalnej i nieformalnej  w różnych środowiskach (społecznościach lokalnych, środowisku pracy, grupach nieformalnych); realizuje cele polityki edukacyjnej państwa w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego

• Szczegółowy opis zawodu andragoga /zadania zawodowe andragoga:

• Andragog gromadzi wiedzę na temat: systemu kształcenia w Polsce (edukacji formalnej i pozaformalnej/ szkolnej i pozaszkolnej na wszystkich poziomach kształcenia) oraz na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej; misji i celów kształcenia ustawicznego zawartych w dokumentach Unii Europejskiej; uczestników edukacji dorosłych (wieku, płci, motywacji edukacyjnej, aspiracji edukacyjnych, oczekiwań wobec edukacji, barier utrudniających podjęcie edukacji); zmieniających się rodzajów aktywności (w tym edukacyjnej) człowieka dorosłego w różnych fazach jego rozwoju; zadań rozwojowych związanych z okresem dorosłości; prawidłowości uczenia się dorosłych oraz różnorodnych uwarunkowań tego procesu; rynku usług edukacyjnych (firm edukacyjnych, ich ofert: celów, programów i metodyki kształcenia, uzyskiwanych efektów); możliwości finansowego wsparcia projektów edukacyjnych z funduszy UE.
• Andragog prowadzi badania empiryczne służące celom naukowym i praktyce: edukacji ustawicznej w Polsce i za granicą ukierunkowanej                  na kształcenie dorosłych (instytucji kształcenia ustawicznego, programów, rozwiązań metodycznych, uzyskiwanych efektów); edukacji nieformalnej dorosłych; celów, treści, form, metod, procesów kształcenia i samokształcenia dorosłych oraz uwarunkowań: biopsychicznych, społeczno-demograficznych, ekonomicznych, kulturowych i politycznych tych procesów; przygotowuje publikacje naukowe i popularno-naukowe z zakresu edukacji dorosłych.
• Andragog diagnozuje i analizuje: rynek edukacyjny; potrzeby edukacyjne indywidualnych odbiorców ofert edukacyjnych, różnych grup społecznych i zawodowych, instytucji, zakładów pracy i stowarzyszeń; poprawność przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dorosłych; poziom kompetencji pracownika i proces pracy w celu ich udoskonalenia
• Andragog planuje działalność edukacyjną dorosłych w różnych firmach/instytucjach/organizacjach z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji życiowej uczestników
• Andragog opracowuje krótko i długoterminowe plany szkoleniowe dla różnych grup pracowników/ w różnych firmach i organizacjach; indywidualne i grupowe programy rozwoju kompetencji pracowniczych; programy kursów/szkoleń/seminariów; skrypty, materiały i środki dydaktyczne; programy zajęć dydaktycznych zgodnie z zasadami dydaktyki dorosłych; projekty edukacyjne realizowane w ramach programów unijnych, fundacji, stowarzyszeń
• Andragog organizuje i koordynuje działalność edukacyjną w firmach/instytucjach/organizacjach; dobór i upowszechnianie najlepszych z punktu widzenia celów instytucji szkoleń, kursów i seminariów; proces edukacyjnego rozwoju oraz doskonalenia/dokształcania zawodowego pracowników
• Andragog prowadzi zajęcia dydaktyczne: naucza, pracuje z grupą, tworzy warunki stymulujące do uczenia się, identyfikuje bariery w uczeniu się dorosłych; dobiera koncepcje kształcenia do grupy i jednostek, prowadzi dokumentację związaną z nauczaniem; kształtuje umiejętności kierowania własnym rozwojem i edukacją (w przestrzeni życia rodzinnego, zawodowego, czasu wolnego, roli obywatelskiej, itp.)
• Andragog kształci specjalistów z innych dziedzin w zakresie umiejętności kształcenia dorosłych i upowszechnienia wiedzy; znajomości specyfiki oraz wspomagania rozwoju człowieka dorosłego
• Andragog wdraża do samokształcenia: udziela wskazówek metodycznych samoukom, tworzy instytucjonalne i organizacyjne warunki do samokształcenia; wspiera samokształcenie dorosłych (projekty z wykorzystaniem mediów masowych i infrastruktury środowiska lokalnego)
• Andragog wykorzystuje w procesie kształcenia nowoczesne technologie, aktywne metody pracy z uczącym się dorosłym; techniki autoprezentacji; formatywną funkcję oceny efektów kształcenia
• Andragog pomaga/doradza w realizacji celów strategii lizbońskiej; w doborze odpowiedniej oferty edukacyjnej osobom fizycznym i zakładom pracy; w nabywaniu kompetencji samodzielnego uczenia się; w tworzeniu indywidualnych edukacyjnych ścieżek rozwoju pracowników/uczących się dorosłych; w rozwiązywaniu indywidualnych i grupowych edukacyjnych problemów uczestników procesu kształcenia; w zrozumieniu wpływu edukacji na jakość życia jednostek, grup i środowisk społecznych; osobom zagrożonym marginalizacją społeczną w podjęciu działań edukacyjnych przeciwdziałających temu zjawisku; w procesie rekrutacji - w zakresie oceny potencjału edukacyjnego pracownika; w kwestiach metodycznych nauczycielom dorosłych w placówkach szkolnych i pozaszkolnych, wykładowcom na kursach (edukatorom, trenerom), brokerom edukacyjnym i animatorom kultury; korygowanie zaburzonych doświadczeń edukacyjnych dorosłych; pełni funkcję mentora
• Andragog ewaluuje działania makrodydaktyczne (organizacyjne) oraz mikrodydaktyczne (nauczanie), pomaga dorosłym uczniom w ocenie wyników uczenia się.
• Andragog motywuje dorosłych (pracowników różnych firm/instytucji, społeczności lokalnych) do zdobywania i poszerzania wiedzy (ogólnej i zawodowej) oraz do uczestnictwa w kulturze;
• Andragog monitoruje rozwój i zmiany rynku edukacyjnego; przebieg procesu kształcenia/działalności szkoleniowej w celu zapewnienia najbardziej efektywnych form i metod kształcenia; efekty kształcenia; zmiany kompetencji zawodowych pracowników

• Andragog integruje działania różnych instytucji w celu realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa wiedzy oraz edukacji ustawicznej
• Andragog inspiruje instytucje/firmy, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego do podejmowania działań edukacyjnych oraz wprowadzania celów edukacyjnych do strategii ich działania
• Andragog promuje ideę edukacji ustawicznej; ideę społeczeństwa obywatelskiego i społeczeństwa wiedzy; indywidualną aktywność edukacyjną dorosłych w różnych grupach wiekowych celem zwiększenia uczestnictwa oświatowego dorosłych oraz poprawy jakości życia ludzi dorosłych; popularyzuje wiedzę  o dorosłości
• Andragog prowadzi marketing usług edukacyjnych: PR i reklamę wśród adresatów edukacji dorosłych, sponsorów przedsięwzięć edukacyjnych
• Andragog kieruje zespołem pracowników organizujących edukację dorosłych
• Andragog współpracuje z uniwersytetami, uczelniami wyższymi oraz instytutami badawczymi (zajmującymi się edukacją) w zakresie wykorzystania nowoczesnych form, metod, środków kształcenia dorosłych; z instytucjami samorządowymi w środowisku lokalnym w celu określenia potrzeb edukacyjnych środowiska i wskazania sposobów ich realizacji;
• Andragog  realizuje dodatkowe zadania zawodowe:
Pełnieni funkcje koordynatora projektu edukacyjnego

• Wymagane wykształcenie andragoga (poziom i rodzaj):
Ukończone studia pedagogiczne I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie) w zakresie specjalności/specjalizacji andragogicznej/edukacji dorosłych i pokrewnych (edukacji dorosłych z gerontologią, edukacji ustawicznej z andragogiką, edukacji ustawicznej, itp.), studia podyplomowe w zakresie andragogiki/edukacji dorosłych

• Nazwy typowych stanowisk pracy w zawodzie andragoga:
• specjalista ds. edukacji człowieka w wieku dorosłym
• specjalista w zakresie wspierania rozwoju edukacyjnego dorosłych
• edukator dorosłych
• doradca edukacyjny
• doradca ds. edukacji dorosłych w organizacjach, związkach zawodowych, stowarzyszeniach i fundacjach
• instruktor działalności oświatowej dla dorosłych
• specjalista ds. programów rozwoju edukacyjnego dorosłych
• organizator  działalności edukacyjnej dorosłych
• koordynator rozwoju zawodowego dorosłych (kariery zawodowej)
• kierownik instytucji i placówek edukacji dorosłych
• specjalista ds. pracy z dorosłym w służbach mundurowych
• specjalista ds. zapobiegania marginalizacji społecznej osób dorosłych
• pośrednik na rynku edukacyjnym
• mediator i negocjator w zakresie rozwiązywania problemów człowieka dorosłego
• andragog przysięgły w sądzie rodzinnym

• Miejsca pracy andragogów:

• placówki edukacji dorosłych: szkoły, firmy edukacyjne, uniwersytety ludowe, uniwersytety trzeciego wieku, centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
• instytucje związane z pracą: zakłady pracy, urzędy pracy, biura karier, centra pomocy bezrobotnym
• placówki kultury; instytucje organizujące czas wolny; środki masowej komunikacji
•  instytucje porządku publicznego oraz wsparcia społecznego, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia,  fundacje

 

 

Poprawiony ( wtorek, 30 listopada 2010 11:17 )  

Tu jestes: