Nagroda za wybitną monografię - Laureatka 2021!

Nagroda za wybitną monografię - Laureatka 2020!

Zarząd Główny Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego - po zapoznaniu się z zamówionymi recenzjami oraz wniskiem Przewodniczącej Kapituły Nagrody prof. zw. dr hab. Elżbiety Kowalskiej-Dubas - uhonorował „Nagrodą za wybitną monografię” w roku 2021 książkę dr Moniki Chmieleckiej p.t. „Transformacja w coachingu. Doświadczenia uczenia się dorosłych.”. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.

Pani doktor serdecznie gratulujemy!

Sylwetka zawodowa autorki

Monika Chmielecka jest doktorem nauk społecznych zatrudnionym w Katedrze Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego.

Realizuje projekty badawcze skoncentrowane wokół rozwoju i zmiany doświadczanej przez osoby dorosłe. Szczególną uwagę poświęca poznaniu procesów prowadzących i będących istotą głębokiej transformacji jednostki oraz skutkujących nowym sposobem postrzegania przez nią siebie i świata, a w rezultacie towarzyszącym reorientacji jej aktywności. Prowadzi badania w orientacji jakościowej, z wykorzystaniem metody biograficznej i wywiadów narracyjnych.

Działalność naukową wspiera bogatym doświadczeniem praktyka edukacji dorosłych – certyfikowanego coacha, szkoleniowca, mediatora. Jest Autorką licznych programów doskonalenia kompetencji pracowników reprezentujących branżę edukacyjną, usługową, przemysł.

Była kierownikiem jednego oraz relizowała zadania badawcze w ramach sześciu międzynarodowych projektów Erasmus+

Pełniła funkcję sekretarza czasopisma „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”.

Streszczenie

Monografia zawiera wyniki badań empirycznych, których przedmiotem są doświadczenia uczenia się w coachingu rozpatrywane z perspektywy teorii transformatywnego uczenia się. Autorka dokonuje precyzyjnej i wyczerpującej, nieznanej dotąd w polskiej literaturze rekonstrukcji teorii Jacka Mezirowa, przybliża coaching jako jedną z metod edukacji dorosłych oraz szczegółowo charakteryzuje metodologię badań własnych o orientacji jakościowej, opartą na wielokrotnym studium przypadku w rozumieniu Roberta Yina. Na podstawie przekrojowej analizy zebranego materiału opisano przebieg i konteksty procesu uczenia się w związku z udziałem badanych osób i znaczenie coacha z perspektywy przebiegu coachingu, jak i subiektywnego doświadczenia uczenia się coacha. Zwieńczeniem pracy są adresowane do coachów praktyczne aplikacje badań w zakresie warunków ułatwiających proces uczenia się w coachingu.

Słowa kluczowe: transformatywne uczenie się, coaching, doświadczenia uczenia się, wielokrotne studium przypadku, andragogika

Summary of the publication

The monograph presents the results of the empirical research on learning experiences in coachning considered from the perspective of the ransformative learning theory. The authoress carriers out a previoulsy unknow in Polish literature, precise and comprehensive reconstruction of Jack Mezirow’s theory, introduces coaching as one of the methods of adult education and describes in detail the methodology of her own qualitative research with founded on a multiple case study by Robert Yin. Based upon cross-sectional analysis of the collected data, the process and contexts of the adult learning in coaching ware decribed. Besides, the scientific description includes both the changes experienced by the participants, as well as the role and importance of the coach. The work is concluded with practical applications of the research on the conditions facilitating the learning process in coaching, adrssed to coaches.

Keywords: transformative learning, coaching, learning experiences, multiple case study, andragogy

dr Monika Chmielecka