O ATA

Idea Akademickiego Towarzystwa Andragogiczne (ATA), zrzeszającego pracowników nauki i działaczy edukacji dorosłych, zrodziła się w trakcie pierwszej polsko-niemieckiej konferencji n.t. "Profesjonalizacja akademickiego kształcenia andragogicznego" zorganizowanej przez Niemiecki Związek Uniwersytetów Powszechnych (przedstawicielstwo w Polsce) w Łodzi w 1993 r. Następnie na posiedzeniu w Toruniu zgłoszono inicjatywę powołania i wybrano tymczasowy zarząd Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, do którego weszli przedstawiciele środowisk naukowych Warszawy, Torunia, Łodzi, Lublina, Wrocławia, Krakowa i Opola. W grudniu 1993 roku sąd w Warszawie zarejestrował Akademickie Towarzystwo Andragogiczne i zatwierdził jego statut.

Akademickie Towarzystwo Andragogiczne jest najważniejszą organizacją w Polsce konsolidującą środowisko andragogów. W tym celu podejmuje liczne inicjatywy m.in.:

  • wydawanie kwartalnika "Edukacja Dorosłych",
  • wydawanie serii "Biblioteka Edukacji Dorosłych",
  • wydawanie "Rocznika Andragogicznego",
  • organizowanie konferencji andragogicznych i corocznych spotkań członków ATA,
  • uczestnictwo w pracach Zespołu Pedagogiki Dorosłych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN,
  • zorganizowanie trzech edycji Podyplomowego Studium Edukacji Dorosłych w Toruniu.

Akademickie Towarzystwo Andragogiczne współpracuje z wieloma organizacjami w kraju i za granicą. Szczególnie intensywnie z Zespołem Pedagogiki Dorosłych Komitetu Badań Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Niemieckim Towarzystwem Akademickiej Edukacji Dalszej i Studiów na Odległość (DGWF).

W 2002 roku z inicjatywy dra Wojciecha Horynia powstało Dolnośląskie Koło Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, skupiając kadrę naukowo-dydaktyczną oraz nauczycieli akademickich uczelni południowej Polski.

Na Walnym Zjeździe Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego w dn. 24.01.2008 roku, prof. dr hab. Józef Półturzycki - prezes ATA - podsumował działalność organizacji w latach 1993-2007. Prof. dr hab. Jerzy Semków złożył sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Na tej podstawie udzielono ustępującemu Zarządowi ATA absolutorium. Członkom ustępującego Zarządu: prof. dr. hab. Józefowi Półturzyckiemu, prof. dr hab. E. Annie Wesołowskiej, prof. dr hab. Oldze Czerniawskiej, prof. dr hab. Józefowi Kargulowi i prof. dr hab. Tadeuszowi Aleksandrowi przyznano tytuły honorowych członków ATA. Wybrano także nowy Zarząd ATA, a także powołano Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński w nowym składzie.

Zarząd w latach 1993-2007

Do Zarządu weszli przedstawiciele środowisk naukowych Warszawy, Torunia, Łodzi, Lublina, Wrocławia, Krakowa i Opola. Stanowisko prezesa pełni prof. Józef Półturzycki z Uniwersytetu Warszawskiego. Wiceprezesi: prof. dr hab. Olga Czerniawska, prof. dr hab. Tadeusz Aleksander, sekretarzem generalnym jest: Prof. dr hab. E. Anna Wesołowska, zastępcą sekretarza generalnego została: dr Hanna Solarczyk reprezentująca Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Szkołę Wyższą im. P. Włodkowica w Płocku, skarbink: dr Agnieszka Wielgus.

Członkowie Zarządu: Dr Artur Fabiś z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach oraz Dr Wojciech Horyń z Katedry Nauk Społecznych Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Wyższej, Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: prof. dr hab. Jerzy Semków