Biblioteka Edukacji Dorosłych

O serii wydawniczej

Biblioteka Edukacji Dorosłych (BED) to seria wydawnicza prac andragogicznych ukazująca się od 1994 roku pod patronatem Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego. Od początku do 2008 roku redaktorką serii była prof. dr hab. E. Anna Wesołowska. W 2008 roku Zarząd ATA powołał Radę Naukową serii BED w następującym składzie: Tadeusz Aleksander, Elżbieta Dubas, Alicja Kargulowa, Józef Półturzycki, Eleonora Sapia-Drewniak, Ewa Skibińska, Ewa Solarczyk-Ambrozik, Anna E. Wesołowska, Agnieszka Stopińska-Pająk (przewodnicząca). Redaktorką serii została Agnieszka Stopińska-Pająk. Od października 2017 r. redaktorką serii jest Alicja Jurgiel-Aleksander.

Była to pierwsza w Polsce seria publikacji podejmująca różnorodne zagadnienia dotyczące edukacji dorosłych i andragogiki, i co istotne, realizowana wysiłkiem społecznym członków Towarzystwa, a nie instytucji państwowej. Publikacje BED adresowane są do szerokiego kręgu odbiorców zainteresowanych problematyką andragogiczną.

Zapraszamy do publikowania prac w ramach serii BED wszystkie osoby zainteresowane, w tym zwłaszcza młodych andragogów, pedagogów, a także przedstawicieli innych nauk humanistycznych i społecznych, podejmujących różnorodne zagadnienia związane z edukacją człowieka dorosłego. Nie zapewniamy środków finansowych na wydanie pracy, ale prace wydawane w BED będą recenzowane oraz promowane poprzez struktury i członków ATA.


Tomy opublikowane:

 • T. 1. E.A. Wesołowska (red.), Profesjonalizacja akademickiego kształcenia andragogicznego – materiały z polsko-niemieckiej konferencji w Łodzi, Toruń 1994.
 • T. 2. N.F.B. Greger (red.), Uniwersytety powszechne (ludowe) w Republice Federalnej Niemiec, Toruń 1994.
 • T. 3. E.A. Wesołowska (red.), Edukacja dorosłych w dobie przemian – materiały z I Toruńskiej Konferencji Andragogicznej, Toruń 1994.
 • T. 4. E.A. Wesołowska (red.), Akademickie programy kształcenia andragogicznego – materiały z II Toruńskiej Konferencji Andragogicznej, Toruń 1994.
 • T. 5. N.F.B. Greger, J. Półturzycki, E.A. Wesołowska (red.), Szkoły wyższe a edukacja dorosłych – materiały z polsko-niemieckiej Konferencji Andragogicznej, Warszawa – Toruń 1995.
 • T. 6. E.A. Wesołowska (red.), Edukacja dorosłych i system szkolny we Francji (nie ukazał się).
 • T. 7. B. Siemieniecki, Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych, Toruń 1995.
 • T. 8. N.F.B. Greger, M. Samłowski, Współpraca w zakresie oświaty dorosłych polsko-niemieckich miast partnerskich, Warszawa – Toruń 1995.
 • T. 9. E. Przybylska, Edukacja kobiet w systemie kształcenia dorosłych Republiki Federalnej Niemiec, Toruń 1996.
 • T. 10. E.A. Wesołowska (red.), Nauczyciele edukacji dorosłych – materiały z III Ogólnopolskiej i Międzynarodowej Konferencji Andragogicznej w Toruniu, Warszawa – Toruń 1996.
 • T. 11. J. Kargul, Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej, Toruń 1996.
 • T. 12. E. Sapia-Drewniak, A. Stopińska-Pająk (red.), Z tradycji polskiej teorii i praktyki andragogicznej, Toruń 1997.
 • T. 13. T. Aleksander (red.), Teraźniejszość i przyszłość edukacji dorosłych, Toruń 1997.
 • T. 14. L.N. Lesochina, Społeczeństwo ludzi wykształconych? Społeczne uwarunkowania edukacji, tłum. i wstęp E.A. Wesołowska, Warszawa-Toruń 1997.
 • T. 15. J. Półturzycki, Edukacja dorosłych za granicą, Warszawa-Toruń 1998.
 • T. 16. E. Dubas, M.H. Griese (red.), Europa jako temat jakościowych badań pedagogicznych, Warszawa-Toruń 1998.
 • T. 17. S. Wierszłowski (red.), Edukacja dorosłych: realia, problemy, prognoza, tłum. i wstęp E.A. Wesołowska, Warszawa 1999.
 • T. 18. M. Dzięgielewska (red.), Przestrzeń życiowa i społeczna ludzi starszych, Warszawa 2000.
 • T. 19. E. Przybylska (red.), Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy, Warszawa 2000.
 • T. 20. E.A. Wesołowska (red.), Integracja prac andragogów Europy Środkowej i Wschodniej – materiał VI Toruńskiej (międzynarodowej) Konferencji Andragogicznej, Płock 2001.
 • T. 21. E.A. Wesołowska (red.), Kobiety a edukacja dorosłych – materiały z VIII Toruńskiej Konferencji Andragogicznej, Warszawa 2001.
 • T. 22. E.Sapia-Drewniak, A. Stopińska-Pająk, Instytucjonalne formy edukacji dorosłych II Rzeczypospolitej, Warszawa 2001.
 • T. 23. H. Solarczyk, Andragodzy w Niemczech w systemie edukacji ustawicznej, Płock 2003.
 • T. 24. W. Gieseke, R. Siebers, H. Solarczyk, E.A. Wesołowska, Doświadczenia edukacyjne kobiet w Polsce i w RFN. Raport z badań biograficznych, Toruń 2002.
 • T. 25. E.A. Wesołowska (red.), Edukacja dorosłych w dobie globalizmu, Płock – Warszawa 2002.
 • T. 26. N.F.B. Greger, Zawodowe kształcenie ustawiczne w RFN ze szczególnym uwzględnieniem firm symulacyjnych, Warszawa 2002.
 • T. 27. E. Dubas, O. Czerniawska (red.), Drogi edukacyjne i ich biograficzny wymiar, Warszawa 2002.
 • T. 28. K. Wereszczyński, Wiedza o społeczeństwie w szkołach dla dorosłych wobec współczesnych potrzeb edukacyjnych, Płock 2003.
 • T. 29. Z.P. Kruszewski, J. Półturzycki, E.A. Wesołowska (red.), Kształcenie ustawiczne – idee i doświadczenia, Płock 2003.
 • T. 30. L. Tomaszewska, Edukacja kobiet w Polsce, Płock 2004.
 • T. 31. A. Fabiś, Edukacja ustawiczna w Szwajcarii, Mysłowice 2004.
 • T. 32. A. Fabiś, Kształcenie andragogów w Szwajcarii, Mysłowice 2005.
 • T. 33. R. Góralska, J. Półturzycki (red.), Edukacja ustawiczna w szkołach wyższych – od idei do praktyki, Toruń-Płock 2005.
 • T. 34. A. Frąckowiak, K. Pleskot-Makulska, J. Półturzycki (red.), Edukacja dorosłych w Stanach Zjednoczonych – podstawowe problemy, Warszawa-Płock 2005.
 • T. 35. K. Lubryczyńska, Uniwersytety trzeciego wieku w Warszawie, Warszawa 2005.
 • T. 36. A. Matlakiewicz, Edukacja ustawiczna w ujęciu brytyjskim, Radom 2006.
 • T. 37. E. Gelpi, Przyszłość pracy, Warszawa 2006.
 • T. 38. W. Horyń (red.), Innowacyjność w procesie kształcenia w uczelniach cywilnych i wojskowych, Wrocław-Warszawa 2006.
 • T. 39. E. Dubas (red.), Człowiek dorosłych istota /nie/znana, Łódź-Płock, 2005.
 • T. 40. D. Barwińska, Edukacja międzykulturowa w dwunarodowych stowarzyszeniach w świetle badań w Polsce i w Niemczech, Płock 2007.
 • T. 41. A. Frąckowiak, J. Półturzycki, Edukacja dorosłych w Kanadzie, Warszawa-Płock 2008.
 • T. 42. A. Fabiś, B. Cyboran (red.), Dorosły w procesie kształcenia, Bielsko-Biała – Zakopane 2009.
 • T. 43. A. Fabiś, A. Stopińska-Pająk (red.), Uczący się dorosły w zmieniającym się świecie, Bielsko-Biała 2010.
 • T. 44. T. Maliszewski, J. Żerko (red.), Edukacja dorosłych wobec społecznego wykluczenia: przeszłość i teraźniejszość, Warszawa-Gdańsk 2012.
 • T. 45. E. Skibińska, H. Solarczyk-Szwec, A. Stopińska-Pająk (red.), Teoria i praktyka edukacji dorosłych w procesie zmian. Materiały z II Zjazdu Andragogicznego, Warszawa-Bydgoszcz 2014.
 • T. 46. E. Woźnicka (red.), Oświata dorosłych. Inspiracje i wyzwania. Tom dedykowany Profesor Oldze Czerniawskiej z okazji 85. Urodzin, Warszawa-Łódź 2015.
Przewiń na górę