Misja

Misja Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego

Akademickie Towarzystwo Andragogiczne jest stowarzyszeniem społecznym, które działa na rzecz wspierania aktywności naukowo-badawczej polskich andragogów oraz współpracy ze środowiskiem osób angażujących się w działania w obszarze formalnej, pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych.

Promując ideę uczenia się przez całe życie, ATA inicjuje szereg przedsięwzięć, których podstawą jest dialog prowadzony z partnerami w kraju i za granicą. Celem działań ATA jest aktywny udział w konstruowaniu wspólnego obszaru wiedzy o edukacji dorosłych, dbanie o wysoki poziom przekazu wiedzy na temat uczenia się dorosłych, budowanie prestiżu teorii i praktyki edukacji dorosłych w opinii publicznej, tworzenie płaszczyzn współpracy pomiędzy akademikami i praktykami, w tym ze świata kultury, biznesu i organizacji pozarządowych.

Do podstawowych form działalności Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego należy:

Szczegółowy opis celów i form działalności znajduje się w II rozdziale Statutu Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego.

Przewiń na górę