Statut

Statut Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Akademickie Towarzystwo Andragogiczne” zwane dalej Towarzystwem lub określane skrótem ATA.

Art. 2. Terenem działalności Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą władz naczelnych miasto stołeczne Warszawa.

Art. 3. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o pokrewnych celach statutowych, zgodnie z postanowieniami art. 5 Prawa o stowarzyszeniach (Dz.U. 1990 nr 14, poz. 86).

Art. 4. Towarzystwo posiada osobowość prawną i używa:

 • pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Akademickie Towarzystwo Andragogiczne”, a pośrodku „Zarząd Główny”;
 • pieczęci podłużnej o treści: „Akademickie Towarzystwo Andragogiczne” „Zarząd Główny”, a poniżej adres;
 • Towarzystwo może używać odznak i znaków organizacyjnych ATA z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Art. 5. Towarzystwo ma swoją siedzibę przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Art. 6. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej i aktywności naukowej ogółu członków. Głównym zadaniem ATA jest integracja osób zajmujących się edukacją dorosłych i andgagogiką.

Rozdział II. Cele i środki działania.

Art. 7. Celem Towarzystwa jest:

 • organizowanie, rozwijanie i doskonalenie forum uniwersyteckiego edukacji dorosłych (zaocznych, otwartych, podyplomowych, eksternistycznych oraz innych);
 • kształcenie i doskonalenie specjalistów edukacji dorosłych w uniwersytetach oraz innych uczelniach;
 • rozwijanie i pomnażanie andragogiki jako teorii edukacji dorosłych, popularyzowanie jej w publikacjach oraz wykładach na kierunkach pedagogicznych i nauczycielskich;
 • prowadzenie badań i podejmowanie innowacji w zakresie edukacji dorosłych oraz andragogiki i nauk z nią współdziałających na rzecz kształcenia i wychowania dorosłych;
 • organizowanie i prowadzenie nieakademickich forum edukacji dorosłych z wykorzystaniem zasobów uczelni wyższych (kursy, szkoły dla dorosłych, uniwersytety ludowe, uniwersytety powszechne, letnie uniwersytety i szkoły, kształcenie na odległość);
 • współpraca z instytucjami powszechnej edukacji dorosłych oraz placówkami prywatnymi i społecznymi w zakresie popularyzacji andragogiki, doskonalenia nauczycieli, prac metodyczno-programowych, ekspertyz i innych oświatowych form współpracy;
 • popularyzowanie narodowej tradycji w zakresie edukacji dorosłych oraz kierunków współczesnego jej rozwoju w innych krajach wraz z działalnością organizacji międzynarodowych (UNESCO, MROD, ICUAE, EBAE);
 • prowadzenie autonomicznego pisma poświęconego andragogice i edukacji dorosłych, inicjowanie publikacji i innych form wymiany informacji oraz doświadczeń;
 • reprezentowanie stanowiska i opinii społecznej w zakresie polityki oświatowej i edukacji dorosłych wobec władz Rzeczpospolitej Polski: Sejmu, Rządu RP, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Polskiej Akademii Nauk, ZNP innych instytucji oświatowych;
 • prowadzenie współpracy z innymi polskimi towarzystwami oświatowymi na rzecz rozwoju edukacji dorosłych i myśli andragogicznej, inicjowanie krajowych konferencji edukacji dorosłych oraz starań o powołanie federacji towarzystw prowadzących edukację dorosłych;
 • prowadzenie współpracy z zagranicznymi towarzystwami edukacji dorosłych, a zwłaszcza Międzynarodowym Kongresem Uniwersyteckiej Edukacji Dorosłych (ICUAE), Międzynarodową Radą Kształcenia na Odległość (ICDE), Międzynarodową Radą Oświaty Dorosłych (ICAE), Europejskim Biurem Edukacji Dorosłych (EBAE), Niemieckim Towarzystwem Uniwersytetów Powszechnych (D V V) oraz innymi instytucjami i ośrodkami badawczymi, a głównie UNESCO.

Art. 8. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie studiów, wykładów, seminariów, konferencji oraz badań z dziedziny edukacji dorosłych i andragogiki z udziałem uczonych z Polski i z zagranicy;
 • ułatwienie publikacji i dystrybucji opracowań andragogicznych;
 • wydawanie czasopism, komunikatów i sprawozdań z konferencji;
 • prowadzenie kursów i innych zorganizowanych form kształcenia oraz poradnictwa z dziedziny edukacji dorosłych;
 • współpraca z innymi towarzystwami także zagranicznymi i prowadzenie badań nad andragogiką i edukacją dorosłych w innych krajach;
 • przyznawanie nagród i wyróżnień osobom szczególnie zasłużonym na polu andragogiki i edukacji dorosłych;
 • w zakresie niezbędnych dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą oraz upoważnione jest do uczestnictwa w działalności zleconej przez organy władzy państwowej i podmioty gospodarcze, zgodnie a art. 34 Prawa o stowarzyszeniach i zasadami określonymi w odrębnych przepisach o obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

Art. 9. Istnieją dwie kategorie członkostwa: zwyczajne i honorowe.

Art. 10. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być nauczyciel akademicki, pracownik badawczy, nauczyciel i organizator edukacji dorosłych. Ilekroć w statucie mówi się o członku Towarzystwa, oznacza to członków zwyczajnych.

Art. 11. Kandydat na członka zwyczajnego powinien uzyskać rekomendacje przynajmniej dwóch członków Towarzystwa oraz złożyć pisemne zgłoszenie. Przyjęcie następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

Art. 12. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w dziedzinie edukacji dorosłych i andragogiki w Polsce oraz osoba z zagranicy. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego dokonuje Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu Głównego, większością 2/3 głosów. Członkom honorowym, którzy nie są członkami zwyczajnymi, przysługują prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyłączeniem biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

Art. 13. Członkowie Towarzystwa mają prawo do:

 • biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Towarzystwa;
 • uczestniczenia w zebraniach, zjazdach i konferencjach organizowanych przez Towarzystwo;
 • zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa;

Art. 14. Obowiązkiem członków jest:

 • przestrzeganie Statutu i uchwał władz Towarzystwa;
 • czynny udział w pracach Towarzystwa;
 • regularne opłacanie składek;
 • wykonywanie przyjętych zadań i obowiązków w Towarzystwie;
 • przyczynianie się do integracji środowiska andragogicznego i rozwoju edukacji dorosłych w Polsce.

Art. 15. Członkostwo wygasa poprzez:

 • dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu;
 • wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego;
 • skreślenie z listy członków na podstawie uchwały Zarządu Głównego z powodu niepłacenia składek przez okres roku, pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia;
 • utratę praw publicznych;
 • śmierć.

Art. 16. Od uchwał Zarządu Głównego w przedmiocie skreślenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie miesiąca od daty jej doręczenia.

Rozdział IV. Władze Towarzystwa.

Art. 17. Władzami Towarzystwa są:

a) Walne Zgromadzenie;
b) Zarząd Główny;
c) Komisja Rewizyjna;
d) Sąd Koleżeński.

Kadencja władz Towarzystwa trwa trzy lata; ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, decyduje głos przewodniczącego zebrania. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swe funkcje społecznie. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz Towarzystwa, władzom tym przysługuje prawo kooptacji nowych członków. Jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Rozdział V. Walne Zgromadzenie.

Art. 18. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa i jest zwoływane co 3 lata, jako zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze.

Art. 19. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Towarzystwa. O miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia Zarząd Główny zawiadamia członków z co najmniej 21 dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli liczba członków ATA przekroczy 100 osób, koła wybiorą na Walne Zgromadzenie delegatów w liczbie 60 według zasady proporcjonalnej od ogólnej liczby członków. Kadencja wybranych delegatów trwa trzy lata do następnego Walnego Zgromadzenia.

Art. 20. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej, albo na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa, w terminie nie przekraczającym 60 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało powołane.

Art. 21. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 • ustalenie programu i wytyczenie działalności Towarzystwa;
 • dokonywanie zmian w statucie;
 • ocena działalności Towarzystwa;
 • wybór władz Towarzystwa: prezesa, 7 członków Zarządu Głównego, 3 członków Komisji Rewizyjnej i 3 członków Sądu Koleżeńskiego oraz zatwierdzenie ich regulaminów;
 • rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie w związku z tym uchwał w tym – na wniosek Komisji Rewizyjnej – o absolutorium dla ustępującego Zarządu;
 • nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego;
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji o skreśleniu i wykluczeniu z Towarzystwa;
 • ustalanie wysokości składek i innych świadczeń na rzecz Towarzystwa;
 • podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa;
 • podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia, wnoszonych w czasie obrad.

Rozdział VI. Zarząd Główny.

Art. 22. Członkowie Zarządu Głównego wybierają na swym pierwszym posiedzeniu po wyborach:

a) dwu wiceprezesów;
b) sekretarza;
c) skarbnika.

W skład Zarządu Głównego jako przewodniczący wchodzi prezes Towarzystwa.

Art. 23. Do zakresu działalności Zarządu Głównego należą:

 • kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa;
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
 • reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Towarzystwa;
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
 • przyjmowanie i skreślanie członków;
 • zarządzanie majątkiem Towarzystwa;
 • opracowywanie i zatwierdzanie rocznych planów pracy Towarzystwa i uchwalanie budżetu oraz czuwanie nad prawidłową ich realizacją;
 • powoływanie zespołów, komisji i selekcji specjalistycznych;
 • podejmowanie między sesjami Walnego Zgromadzenia uchwał w sprawach organizacyjnych Towarzystwa należących do właściwości Walnego Zgromadzenia i wymagających zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu.

Art. 24. W przypadku trwałej niemożności sprawowania funkcji prezesa, Zarząd Główny funkcję tę powierza jednemu z wiceprezesów.

Art. 25. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są przez prezesa lub wiceprezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

Rozdział VII. Komisja Rewizyjna.

Art. 26. Komisja Rewizyjna w dniu jej powołania przez Walne Zgromadzenie wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

Art. 27. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie co najmniej dwa razy w roku całokształtu działalności Towarzystwa, w tym opłacanie składek członkowskich;
 • składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań oraz stawianie wniosków o absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego.

Art. 28. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają swoje prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

Art. 29. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.

Rozdział VIII. Sąd Koleżeński.

Art. 30. Sąd Koleżeński w dniu jego powołania przez Walne Zgromadzenie wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

Art. 31. Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy:

 • rozpatrywanie spraw dotyczących nieprzestrzegania statutu i uchwał Towarzystwa przez członków;
 • rozpatrywanie skarg o naruszenie zasad współżycia koleżeńskiego;
 • rozpatrywanie spraw powstałych na tle działalności Towarzystwa.

Art. 32. Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:

a) upomnienie;
b) nagana;
c) zawieszenie w prawach członka Towarzystwa na okres od 3 miesięcy do 2 lat;
d) wykluczenie z Towarzystwa.

Od decyzji o wykluczeniu z Towarzystwa przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia poprzez Zarząd Główny w terminie jednego miesiąca od otrzymania decyzji na piśmie.

Art. 33. Członkowie Sądu Koleżeńskiego mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

Art. 34. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.

Rozdział IX. Struktura Towarzystwa.

Art. 35. Społeczno-oświatowy ruch Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego jest organizowany w uczelniach wyższych. W każdej uczelni, w której prowadzone są formy edukacji dorosłych i zajęcia z andragogiki, organizuje się grupy chętnych, którzy działają dla rozwoju i unowocześniania różnych form edukacji dorosłych oraz badań i analiz teoretycznych z andragogiki i nauk z nią związanych.

Art. 36. W każdej uczelni koło ATA, stanowi główną strukturę organizacyjną ponieważ uczelnie są terenem podstawowej działalności ATA na rzecz edukacji dorosłych. Jeżeli w mieście działa więcej uczelni, to mogą powstawać odrębne koła, ale także może być jedno dla dwu lub większej liczby uczelni.

Art. 37. Struktura Towarzystwa jest dwustopniowa: koła w uczelniach i Zarząd Główny. Koło powstaje przy udziale co najmniej pięciu członków. Jego pracą kieruje zarząd koła w składzie: Prezes, sekretarz i skarbnik. Zarząd Główny Towarzystwa koordynuje działalność kół przy poszczególnych uczelniach. Koła są wewnętrznymi organizacjami Towarzystwa, a zasady ich działalności określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny Towarzystwa.

Art. 38. Nauczyciele i organizatorzy innych form edukacji dorosłych lub pracownicy ośrodków badawczych mogą być członkami koła działającego przy uczelni akademickiej. Zarząd Główny może odrębną chwałą powołać koło przy instytucji oświatowej lub ośrodkach badawczych, które nie stanowią autonomicznej części uczelni akademickiej, ale współpracują z nią w dziedzinie andragogiki i edukacji dorosłych.

Rozdział X. Majątek Towarzystwa.

Art. 39. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Art. 40. Na fundusze składają się:

a) wpływy ze składek członkowskich;
b) wpływy z działalności statutowej;
c) zapisy i darowizny;
d) dotacje;
e) wpływy z działalności gospodarczej i zleconej.

Art. 41. Umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa i inne akty prawne oraz dokumenty wiążące Towarzystwo pod względem finansowym podpisują w imieniu Towarzystwa prezes, sekretarz i skarbnik. Uprawnienia te mogą być przeniesione na inne osoby na podstawie decyzji Zarządu Głównego.

Rozdział XI. Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

Art. 42. Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Towarzystwa.

Art. 43. Rozwiązanie się Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością co najmniej 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Towarzystwa. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie zdecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powoła Komisję Likwidacyjną.

Przewiń na górę