Regulamin prac Zarządu

Regulamin prac Zarządu Głównego Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego

Uchwała Zarządu Głównego z dn. 10.12.2020 r.

§ 1

 1. Zarząd Główny (zwany dalej Zarządem) jest organem wykonawczym Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego.
 2. Na czele Zarządu stoi Prezes.
 3. Zarząd konstytuuje się oraz wybiera: dwóch Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
 4. Członkowie Zarządu pełnią swoje obowiązki osobiście.

§ 2

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie całokształtem bieżącej działalności Towarzystwa, w tym jego działalnością organizacyjną, gospodarczą i finansową.
 2. Przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych.
 3. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
 4. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 5. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 6. Powoływanie zespołów do opracowania analiz i ekspertyz oraz innych zadań i koordynowanie ich prac.
 7. Przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Towarzystwa.
 8. Przygotowanie projektów kierunków i programu działania do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.

§ 3

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków Zarządu, Prezes.
 2. Prezes Zarządu przewodniczy jego posiedzeniom.
 3. Posiedzenia odbywają się co najmniej raz na pół roku w trybie stacjonarnym lub zdalnie.
 4. O terminie posiedzenia Prezes informuje pozostałych członków Zarządu oraz Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 5. Zarząd obraduje według porządku obrad przedstawionego przez Prezesa.
 6. W razie niemożności wykonywania zadań przez Prezesa, czyni to Wiceprezes.
 7. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest przez członka Zarządu protokół, który jest zatwierdzany na kolejnym posiedzeniu.

§ 4

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie:
  • uchwał,
  • zapisów do protokołu posiedzenia Zarządu.
 2. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów.
 3. Członek Zarządu, który głosował przeciw uchwale, może wnieść zastrzeżenie do protokołu.

§ 5

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa upoważnieni są, działając łącznie: Prezes, Skarbnik, Sekretarz.
 2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych potrzebne jest współdziałanie Prezesa, Sekretarza i Skarbnika, przy czym podpis Skarbnika jest wymagany we wszystkich stosowanych dokumentach.

§ 6

 1. Zmiana regulaminu wymaga uchwały Zarządu Głównego.

Przewiń na górę